مداحی زیبای آقای امیر کرمانشاهی در وصف امام رضا (ع)

1,376

بیمارها دارالشفاء را می شناسند - اینجا تمام دردها را می شناسند - از هر دری درماند هر کس آمد اینجا - درمانده ها باب الرضا را می شناسند - اینجا غریب و آشنا فرقی ندارد- اینجا غریب و آشنا را می شناسند - چه احتیاج است احتیاجم را بگویم - اهل کرم فقر گدا را می شناسند - ما چند سالی است مشهد میاییم - دیگر تمام شهر ما را می شناسند