شیره پرورده زیست دهم فصل 7 گفتار 3 (ناصری)

164
در این فیلم چگونگی حرکت شیره پرورده در آوتدهای آبکش طبق کتاب زیست دهم فصل 7 گفتار 3 بررسی می شود.(ناصری)
pixel