ثبت اولین مورد "اکمو درکرونا"در بیمارستان مسیح دانشوری

252
کادر درمان بیمارستان مسیح این روزها در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند و اولین مورد "اکمو درکرونا" باهمت متخصصان و کادر درمانی بیمارستان مسیح دانشوری ثبت شد.
pixel