ابتهال زیبای سید نقشبندی - محمد سید الكونین والثقلین

276

ابتهال کوتاه و بسیار زیبای استاد سید نقشبندی در مدح پیامبر گرامی اسلام (قرائت ابیاتی از قصیده مشهور البُردة) / کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده