آموزش مداحی_تناسب دستگاه آواز درمداحی

892

تناسب دستگاه های آوازی درمداحی درروضه،وانواع شعر