برنامه « باهمستان » ؛ تاریخ پخش - 21 تیر 97

158

5622-با حضور دکتر مازیار میر و دکتر اثنی عشری و گفتگو در خصوص تجارب و مهارت های دندانپزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور و چگونگی مراجعت ایشان به ایران