جلسه ۲: آموزش معرفی پنجره ها و محیط نرم افزار وکا (weka)

79

در این جلسه به آموزش محیط GUI و اپلیکیشن های knowledge flow و Explorer نرم افزار داده کاوی وکا پرداخته می شود. سپس زبانه های Preprocess زبانه Classify، زبانه Clustering ، زبانه Accesiafe ، زبانه Selection features و زبانه Visualize بصورت اجمالی معرفی شده است. جهت مشاهده جزئیات بیشتر لینک yon.ir/Yi4bE را در نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.