فیلم پروژه مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای Mobile Sink در شبکه WSN با NS2

51

پروژه مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای Mobile Sink در شبکه WSN با نرم افزار NS2 در لینک زیر: https://netsimulate.net/cluster-based-routing-for-mobile-sink-in-wsn-with-ns2

pixel