نگاه بهت زده عمو پورنگ به التماس یک مادر به بی سرپناه شدن فرزندانش

2,625

کمک های نقدی خود را از طریق کارت 0914-6761-9972-6037 بنام خدیجه فعله کری بانک ملی ، می توانید واریز کنید.

ریتم زندگی
ریتم زندگی 5.9 هزار دنبال کننده