سیدعلی تقوی، مدیر دارایی و سرمایه گذاری تامین سرمایه امین

324
مصاحبه با آقای سیدعلی تقوی، مدیر دارایی و سرمایه گذاری تامین سرمایه امین و عضو هیات علمی دانشگاه، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی #بورس، #بانک و #بیمه، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
FINEX.TV 30 دنبال کننده
pixel