شیشه عمر شاه

345

وابستگی شاه به قدرت های بیگانه و اختیار نداشتن از خود

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel