بانک اطلاعاتی مشتریان یا پایگاه داده مشتریان چیست؟

175

خطاهای رایج در مدیریت بانک اطلاعاتی مشتریان مجموعه ای سازمان یافته از داده های اطلاعاتی جامع و کامل دربار ه ی مشتریان شناسایی مشتریان از طریق نرم افزارهای آنلاین رقابت شدید بین شرکت ها برای تصاحب بازارها https://modireayandeh.com/customer-database/

مدیر آینده
مدیر آینده 76 دنبال کننده