پیاده سازی کد بهینه سازی اتحادیه ابری (cloud) با فاخته

179

وقتی جوجه فاخته ها بالغ شدند مدتی در محیط خودشان زندگی می کنند. ولی وقتی زمان تخمگذاری نزدیک می شود به محل های سکونت بهتر که در آنجا شانس زنده ماندن تخم ها بیشتر است مهاجرت می کنند. پس از تشکیل گروه های فاخته در مناطق مختلف زیست کلی (فضای جستجو مسئله) گروه دارای بهترین موقعیت به عنوان نقطه هدف برای سایر فاخته ها جهت مهاجرت انتخاب می شود. تشخیص این کار با خوشه بندی هست erasa.vcp.ir enahang.ir

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel