از سحر تبر و امیر تتلو هم میشه یاد گرفت!!

7,663

قسمت اول | گزارش سمینار برندسازی شخصی که توسط آکادمی برند ایران برگزار شد. در این قسمت پای صحبت های علمی و تخصصی دکتر شهریار شفیعی می نشینیم.