تست قضیه نیم ساز های زوایای داخلی و محاسبه طول نیم ساز ها در مثلث

79

هندسه استاد حسن زاده www.aynd.ir

pixel