بزرگترین رقص لری دانش آموزان در شهر نهاوند

957

#هر_جا_لر_باشد_آنجا_لرستان_است. دلتون همیشه #شاد