تلقیح درون رحمی

306

در روش تلقیح درون رحمی، اسپرم های شسته شده نزدیک زمان ر هایی یک یا تعداد بیشتری تخمک به طور مستقیم درون رحم تزریق می شوند.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده