مستند "این یک جسد نیست" روایتی از تشریح مردگان

1,016

مستند "این یک جسد نیست" درباره یکی از کاستی های جدی مراکز آموزش پزشکی کشور است که دانشجویان پزشکی برای افزایش آگاهی و توانایی خود نیازمند دریافت آموزش جدی تر بر اساس تشریح جسد هستند اما متاسفانه چنین امکانی در اختیارشان نیست. http://cmmt.ir/57O