شب تاریک | مرتضاپورعلی

447

Dark Night - MortezaPourAli شب تاریک الا یا ایهّا الساقی اَدِر کاَساً و ناوِلها که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها ببوی نافه ای کآخر صبا زان طرّه بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها همه کارم ز خودنامی به بدنامی کشید آخر (نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها) لسان الغیب حافظ شیرازی آهنگساز، نوازنده و خواننده: مرتضاپورعلی ۱۳۹۵ ایران ، تهران

pixel