وقتی میگویند آلمان چه ها با یهودیان نکردند بگویند که یهودیان با آلمان چه کردند.

167
mostafaaaaa1372
mostafaaaaa1372 26 دنبال کننده