تدریس دین و زندگی کنکور توسط دکتر سرکشیک زاده

502

دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر کنکور و مولف برجسته کتب کمک آموزشی ، 5 سال است که مدرس و کارشناس اصلی دین و زندگی کنکور در شبکه آموزش می باشد لازم به ذکر است که منظور از تنها مدرس این است که تنها مدرس که علاوه برنامه های اسپانسری در برنامه های بدون تبلیغات حاضر است WWW.DRSARKESHIKZADEH.COM