پرس سینه اسمیت با گیرش دوبل

1,817

Smith machine v grip . حرکتی ابداعی و حرفه ای جهت تقویت بخش داخلی عضله سینه ای بزرگ Inner section of the pectoralis major muscle . استفاده از گیرش دوبل در این حرکت علاوه بر تاکید بر بخش داخلی سینه . . عضله سه سر بازویی (پشت بازو) Triceps brachii muscle . و در درجه بعدی عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscle .

مصطفی غلامی
مصطفی غلامی 155 دنبال کننده