قانون دوازدهم جهان هستی | قانون شفافیت

501

موفقیت شما به میزان روشنی و شفافیت اهدافتان بستگی دارد.

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده