تلفن همراه،همراه خوبي در راه نيست

22

در چند دهه اخير استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگي بسيار زياد شده است كه منجر به تصادف وجادثه مي شود