وقتی که یه توپ میتونه تو هواثابت بمونه!

735

دستگاه باد!!!!!!! این آزمایش جالب را از دست ندهید... به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir