راهنمای صعود قله دارآباد تهران

410

در این ویدیو مسیر صعود به قله دارآباد تهران از مسیر شن سیاه نمایش داده می شود.