گفتگو با مهری بهفر، مولف کتاب "تصحیح و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی"، بخش سوم

822
گفتگو با مهری بهفر درباره تالیف کتاب "تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی"، بهنام ابوترابیان و الناز نجفی
pixel