سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸9

22,864
به سالی رسیدیم که تلفیقی از نسل دوم و سوم موزیک پاپ در آن حضور دارند، ازآن سال های سخت و در عین حال متنوع و رنگارنگ، انتخاب دشواراست
pixel