اما پدر خرت بسوزد!/ درباره کژتابی در زبان فارسی

928
اکبر کتابدار از کژتابی در زبان، ادبیات و شعر فارسی در حلقه رندان می‌گوید. مرکز سپهر سوره هنر

رهی معیری

1 سال پیش
شاعر فقط ایرج میرزا
pixel