اما پدر خرت بسوزد!/ درباره کژتابی در زبان فارسی

727

اکبر کتابدار از کژتابی در زبان، ادبیات و شعر فارسی در حلقه رندان می‌گوید. مرکز سپهر سوره هنر