اما پدر خرت بسوزد!/ درباره کژتابی در زبان فارسی

926
اکبر کتابدار از کژتابی در زبان، ادبیات و شعر فارسی در حلقه رندان می‌گوید. مرکز سپهر سوره هنر

رهی معیری

11 ماه پیش
شاعر فقط ایرج میرزا
pixel