من از هلند می آیم!

460
در جریان راهپیمایی اربعین، از مسلمان شدنش، حجاب، زندگی در هلند و ... می گوید. (منبع: bayanmanavi.ir)
pixel