تحویل 2222ومین تحویل کشنده اسکانیا در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل سراسر کشور

1,389
تحویل 2222ومین تحویل کشنده اسکانیا در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل سراسر کشور همزمان با تحویل بیست هزارمین کشنده اسکانیا
pixel