فیلم آموزشی آزمون مجازی در سمیاد (ویژه اساتید)

506
با تشکر از مهندس محمد رضا شکرالهی از همکاران د انشگاه فنی و حرفه ای
pixel