امنیت تنگه هرمز

128
دنیا باید از سپاه بخاطر حفظ امنیت تنگه هرمز سپاسگزار باشد / توقیف کشتی متخلف انگلیسی از سوی سپاه قدرتمندانه، دقیق و حرفه ای بود
pixel