طرحواره درمانی ، Schema Therapy

1,414

لازم هست که طرحواره ها و تله های ذهنی مون رو بشناسیم تا هنگام تصمیم گیری و انتخاب و در همه مراحل زندگیمون در این تله های ذهنی خودمون نیافتیم تا زندگیمون مسیر بهتری پیدا کنه.

pixel