گفتار 34 ”قصه عظیم گنج های عیسی مسیح“

438
معنای “هر کجا که گنج هست دل تو نیز همان جاست"
pixel