رسم مثلث (تمرین ۲ صفحهٔ ۵۲ ریاضی تکمیلی هفتم سمپاد)

1,960
برای تمرین ۲ صفحهٔ ۵۲ ریاضی تکمیلی هفتم سمپاد
pixel