پویش جهادی در طرح تامین مایحتاج اقشار آسیب دیده از کرونا

12
پویش جهادی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در طرح تامین مایحتاج اقشار آسیب دیده از کرونا
pixel