توضیحات دکتر علیرضا افشار در مورد همایش روز پنجشنبه

209
مجمع آرمانگرایان جوان روز پنج شنبه 10 مرداد ماه همایش مشاوره و انتخاب رشته برگزار خواهد کرد. سخنران ویژه این همایش دکتر علیرضا افشار هستند.
pixel