انرژي و تبديل هاي آن (خليلي بروجني، مولف كتابهاي درسي علوم و فيزيك)

106
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مبحث انرژي و تبديل هاي آن بر اساس برنامة درسي كتاب درسي علوم تجربي پايه هفتم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دانش آموزان پايه هفتم هستند هرچند مشاهده آن به دانش آموزان پايه هاي بالاتر نيز به طور جدي توصيه مي شود. (استفاده از تصاوير، مثال ها، آزمايش ها و ديگر اجزا اين ويديو فقط براي كارهاي آموزشي غير تجاري و با ذكر دقيق منبع مجاز است.)
pixel