بازسازی مدرسه ناشنوایان غرب تهران

1,084

پایان بازسازی مدرسه ناشنوایان غرب تهران با همت داوطلبین بعد از گذشت یک ماه تلاش کوشش. خدا قوت داوطلبین عزیز. با کریمان کارها دشوار نیست...