آسانسور ماهی

211

آسانسور ماهی در سد Amoskeag انگلستان. سازه ای حمایتی برای ماهیانی که در مسیر مهاجرت تولیدمثلی خود، به سدّ برخورده اند.