نقش انجمن ها و تشکل ها در تحول گردشگری

120

گفت و گو با امیر پویان رفیعی شاد رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران در حاشیه نمایشگاه گردشگری