فیلم آموزشی کارگاه آموزشی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

784

آدرس: کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیلان ـ پلاک 5 ـ پژوهشکده حقوق شهر دانش تلفن 02188811581 داخلی 112 و 113 آدرس سایت: sdil.ac.ir سایت فروشگاه: shahredanesh.com مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق #کارگاه آموزش حقوق # وحید اشتیاق #شهر دانش #پژوهشکده حقوق