پیچیدگی محاسباتی و مفاهیم P و NP

364
فیلم کامل کلاس دانشگاه MIT در رابطه با پیپچیدگی محاسباتی (computational complexity) منبع: ocw.mit.edu
pixel