اتاق جنگ - مستند کامل

706

فیلم مستند اتاق جنگ قصد دارد به چند سوال اساسی پاسخ دهد : اول: آیا جلوگیری از وقوع جنگ ممکن بود؟ دوم: چرا جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر ادامه پیدا کرد و آیا می شد جنگ را در همان مقطع به پایان برد؟ سوم: آیا همه امکانات کشور در اختیار نیروهای نظامی بود؟ و چه کسانی در داخل نظام با ادامه جنگ مخالفت می کردند؟ چهارم: چرا قطعنامه 598 سازمان ملل برای پایان جنگ در آن مقطع خاص توسط ایران پذیرفته شد؟ / اینستاگرام عقل سرخ : REDintellects

عقل سرخ
عقل سرخ 11 دنبال کننده