بدون گفتمان فلسفی سخن از تعامل علم و دین و اسلامی کردن علوم بی مبناست

98

اسماعیل منصوری لاریجانی، پژوهشگر عرفان اسلامی ضمن بیان اینکه اسلامی سازی علوم هیچ مبنای علمی و فلسفی ندارد، تصریح کرد: وقتی مقام معظم رهبری می گویند که فلسفه علم اکبر است اشاره می کنند به اینکه برای ایجاد گفتمان نیاز به تفکر فلسفی داریم و تا فضای گفتمان فلسفی ایجاد نشود، هر نوع بحث از تعامل عقل و دین و علم و دین و اسلامی کردن علوم از مبنای منطقی گفت وگو برخوردار نیست.

pixel