دریافت بیمه بیکاری کارکنان و محققان پارک فناوری پردیس

253

پس از پیگیری های متعدد حقوقی پارک فناوری پردیس با استناد به ماده 9 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تسری مزایای مناطق آزاد تجاری به پارک های فناوری در حوزه روابط کار مبنی بر بهره مندی کارکنان شاغل در مناطق آزاد از مزایای بیمه بیکاری بر اساس بخشنامه مورخ 1381/09/10 (با در نظر گرفتن پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری توسط کارفرما)، کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول استفاده از مزایای بیمه ..