مشکل ما با آمریکا استراتژیک است

172
آمریکا در هیچ برنامه ای در این منطقه موفق نبوده و نخواهد بود/تفکر زیاده خواهی های آمریکا در دنیای امروز پذیرفتنی نیست
pixel