رسم pie chartدر پایتون python

39
در این ویدیو با استفاده از کتابخانه matplotlib در پایتون یک نمودار pie رسم کرده ایم.
pixel